برنامە،روزنە
موضوع برنامە:امضاء توافقنامە حزب دمکرات کردستان ایران با سازمان ژنواکال
میهمان برنامە:د.میرو علیار(عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر