برنامەی،روزنە
موضوع برنامە:جمهوری کردستان و مسلە ملی در ایران
میهمان برنامە:رضا فتح اللە نژادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر