برنامەی، گذار
موضوع برنامە: اجلاس داوس و نگاه غربی ها بە اقلیم کردستان
مهمان برنامە:د.صالح ملا عمر عیسیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر