برنامەی روزنە :سالگرد شهادت دکتر عبدلرحمان قاسملو مهمان برنامە:تیمور مصطفایی -عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر