برنامەی روزنە :دکتر قاسملو،مسئلەی ملی و دمکراسی ، مهمان برنامە:کریم پرویزی-عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر