برنامەی روزنە :انتخابات ریاست جمهوری در ایران مهمان برنامە:فاتح صالحی -عضو علی البدل کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر